Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wojnowo.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
 • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
 • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Andrzejewska, e-mail: anna.poczta10@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 052 5870566. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od drogi wojewódzkiej nr 244, prowadzą do niego schody i platforma dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze trzy wejścia: od strony zachodniej do oddziałów przedszkolnych (schody), kolejne do budynku sali gimnastycznej, dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku w części parterowej są dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, w tym dla osoby niepełnosprawnej.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Sekretariat, gabinet dyrektora szkoły i wicedyrektora oraz pokój nauczycielski znajdują się na pierwszym piętrze budynku szkoły. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody.