Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Regulamin biblioteki szkolnej obejmuje regulaminy korzystania z wypożyczalni, czytelni i stanowisk komputerowych.
Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, studenci odbywający praktyki pedagogiczne, a także absolwenci i inne osoby – na zasadach obowiązujących w bibliotekach publicznych.
 • Biblioteka udostępnia zbiory od września do czerwca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach książki wypożycza się na okres wakacji letnich.
 • W bibliotece należy zachować ciszę i przestrzegać porządku.
 • Zabrania się spożywania posiłków i napojów.
 • Nie wolno spędzać przerw na korytarzu przed biblioteką.
 • Zabrania się spożywania posiłków i napojów w pomieszczeniu biblioteki.
 • Książki i inne dokumenty należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 • Łamanie zasad regulaminu karane jest punktami ujemnymi z zachowania.


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

 • Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 • Jednorazowo wolno wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, lektury – na czas omawiania na lekcjach. Na prośbę czytelnika możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu.
 • Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczyć większą ilość książek na dłuższy czas.
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książek. Rezerwacja realizowana jest wg kolejności zgłoszeń.
 • Zbiory audiowizualne udostępnia się wyłącznie nauczycielom.
 • Nie wolno przestawiać książek na półkach – wybierając książkę należy zaznaczyć zakładką miejsce jej znajdowania się w zbiorach.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy ją odkupić lub zwrócić inną – po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 • Pod koniec roku szkolnego wypożyczone książki należy zwrócić w ogłoszonym terminie.
 • W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów.
 • Zasady wypożyczania podręczników dla uczniów reguluje „Procedura korzystania z bezpłatnych podręczników i ćwiczeń”.


REGULAMIN CZYTELNI

 

 • Czytelnia jest miejscem pracy – może z niej korzystać każdy użytkownik, który chce poszerzyć swe wiadomości i zainteresowania.
 • Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzysta się wyłącznie na miejscu, nie wynosząc materiałów poza bibliotekę.
 • Wykorzystane czasopisma i książki należy odłożyć na miejsce ich znajdowania się.

 


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

 

 • Komputery w bibliotece służą do celów edukacyjnych, związanych z zajęciami szkolnymi oraz do korzystania z katalogu biblioteki MolNet+.
 • Korzystanie z komputera musi być poprzedzone zgłoszeniem u nauczyciela bibliotekarza.
 • Pliki własne na czas pracy należy zapisać na pulpicie.
 • Po uzyskaniu zgody bibliotekarza można do zapisu informacji używać własnych nośników.
 • Praca uczniów podlega kontroli.
 • Podczas pracy należy zachować ciszę oraz przestrzegać zasad netykiety i bezpieczeństwa w sieci.
 • O wszelkich problemach związanych ze sprzętem i poszukiwaniami należy powiadomić nauczyciela bibliotekarza.
 • Zabrania się:Osoby łamiące postanowienia regulaminu nie będą mogły korzystać z komputerów przez czas określony przez nauczyciela bibliotekarza.
 1. Korzystania z komputerów w celu wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 2. Instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobranego z Internetu oraz dokonywania zmian w ustawieniach oprogramowania na dysku lokalnym.
 3. Wykorzystywania Internetu do: korzystania z treści obraźliwych i wulgarnych, ze stron rozrywkowych, portali społecznościowych, komunikatorów (za wyjątkiem konkursów) oraz uruchamiania gier komputerowych.

Zatwierdzony
uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 17.05.2016 r.